Allmänna villkor och bestämmelser

Hungrig.se förmedlar beställningar av livsmedel från beställaren (nedan "kunden") till den av kunden valda restaurangen. Varje restaurang har specifika öppettider och erbjuder olika möjligheter i form av avhämtning och utkörning . Vid lagd beställning ansvarar varje enskild restaurang själv för att denna behandlas. Hungrig.se försöker alltid upptäcka och varna om eventuella driftstörningar, men ansvarar inte för fördröjd eller utebliven leverans till följd av eventuella tekniska problem.

PERSONUPPGIFTER

Hungrig.se lagrar all information som anges vid beställning. Denna information behövs för att kunna erbjuda en trygg och bra tjänst. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy längre ner.

BESTÄLLNING

All personinformation som anges i beställningsformuläret ska vara korrekt och tillhöra den som beställer produkterna. Hungrig.se ansvarar inte för utebliven leverans till följd av otillräcklig eller felaktig information i beställningsformuläret.

PRODUKTER

Hungrig.se har som mål att alltid hålla sidan uppdaterad för eventuella förändringar i produktutbudet men vi reserverar oss för att vissa produkter kan vara slut i lager. Varje enskild restaurang ansvarar själv för att meddela kunden om detta och erbjuda ett alternativ. Varje enskild restaurang har det yttersta ansvaret för kvaliteten på sina produkter. Om kunden har klagomål på enstaka produkter ska kunden i första hand ta upp detta med den enskilda restaurangen.

BETALNING

Alla beställningar via Hungrig.se är bindande. Betalning ska ske i svenska kronor.
Alla priser på Hungrig.se är inklusive moms om inget annat anges. Momsen på livsmedel är 12 % vid avhämtning och utkörning och i övrigt är momsen 25 %. Kvitto och momsspecifikation erhålls från respektive restaurang eftersom det är dessa som säljer produkterna.

LEVERANS

Hungrig.se och alla inblandade restaurangers mål är att erbjuda kortast möjliga leveranstid, och att alltid anlända på utsatt tid. Utkörningen sköts i allmänhet av tredjeparts bud, men vissa restauranger ansvarar själva för leverans. Leveranstiden varierar för olika tider på dygnet och vi reserverar oss för eventuella dröjsmål till följd av lång orderkö eller trafikproblem. För särskilt långa leveranstider har restaurangen det yttersta ansvaret att meddela kunden om detta. Kunden har ansvar att ange korrekta adress- och kontaktuppgifter. Om kunden ej kan nås på angivet telefonnummer är beställningen inkorrekt genomförd och ingen vidare leveransskyldighet föreligger. För utebliven leverans till följd av att kunden ej kunnat nås utgår ingen ersättning från HUNGRIG.se Varje enskild restaurang har specifika utkörningsområden och restaurangen har rätt att neka utkörning till områden utanför dessa. Varje enskild restaurang har angivna minimikrav för utkörning, såsom minsta antal rätter eller minsta totalsumma. Eventuell utkörningskostnad framgår på beställningen och varierar mellan olika restauranger.

ÅNGERRÄTT

Vi beställning av livsmedel gäller ingen ångerrätt. Utdrag ur Konsumentverkets informationsbroschyr om Distans- och hemförsäljningslagen (PDF): Vid distansavtal och hemförsäljningsavtal har du inte någon ångerrätt om du köper livsmedel eller andra varor för ett hushålls löpande förbrukning – det kan till exempel vara hushållspapper, tvättmedel eller eldningsolja – under förutsättning att varorna levereras hem till dig eller till din arbetsplats och näringsidkaren normalt kör ut varorna i ett distributionssystem.

MISSBRUK

Hungrig.se lagrar kundens IP-adress och annan värdefull information om kundens Internetleverantör för att vid eventuellt missbruk av tjänsten kunna spåra upp beställaren. Vi polisanmäler och utreder alla typer av missbruk av våra tjänster på Hungrig.se.

VILLKORSÄNDRINGAR

Hungrig.se har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg få ditt godkännande. Hungrig.se informerar om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft. Informationen lämnas på webbplatsen. Genom att fortsätta att nyttja Hungrig.se efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

KONTAKTUPPGIFTER

RestaurangOnline Sverige AB, org nr 556873-5152, kan du kontakta på info@restaurangonline.se
Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer

Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur RestaurangOnline Sverige AB, org.nr. 556873-5152, (”RestaurangOnline”) behandlar dina personuppgifter. RestaurangOnline kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy gäller endast för RestaurangOnlines kontoinnehavare och kunder som använder våra onlinetjänster på hungrig.se.

1 VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

RestaurangOnline är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

2 VILKA PERSONER BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OM?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:
• Onlinekunder, dvs. den privatperson som besöker och använder RestaurangOnline’s onlinetjänster samt genomför köp på RestaurangOnline webbplats.
• Kontoinnehavare, dvs. den privatperson som innehar ett konto på hungrig.se och använder RestaurangOnlines onlinetjänster samt genomför köp på RestaurangOnline’s webbplats.

3 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

3.1 För dig som är Onlinekund till RestaurangOnline.
Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som Onlinekund:
• Namn,
• Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer, portkod
• IP-nummer och information om din användning av RestaurangOnline’s webbplats,
• Information om dina beställningar samt
• Betalningsinformation och betalningshistorik 3.2 För dig som är kontoinnehavare.
Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som kontoinnehavare:
• Namn,
• Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer, portkod
• IP-nummer och information om din användning av RestaurangOnline’s webbplats Hungrig.se,
• Information om ditt kontoinnehav och konto-ID,
• Information om dina beställningar och beställningshistorik samt
• Betalningsinformation och betalningshistorik.

4 VARFÖR OCH ENLIGT VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

4.1 För att kunna ingå och hantera avtal med dig som onlinekund eller kontoinnehavare inhämtar och behandlar RestaurangOnline personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster, genomföra en beställning eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

4.2 RestaurangOnline inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som onlinekund eller kontoinnehavare i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och erbjuda samt marknadsföra våra tjänster till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via sociala medier, e-post och sms. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

4.3 Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att RestaurangOnline har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av RestaurangOnline’s bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

5 HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

5.1 RestaurangOnline lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

5.2 RestaurangOnline sparar uppgifter om dig som onlinekund eller kontoinnehavare i högst 12 månader efter det att du senast genomförde en beställning eller på annat sätt interagerat med RestaurangOnline. Exempelvis raderas ditt konto hos RestaurangOnline efter denna tidsperiod. RestaurangOnline kan emellertid behöva lagra personuppgifterna efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav samt hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot RestaurangOnline.

6 VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?

6.1 RestaurangOnline överlämnar information till koncernbolag och samarbetspartners såsom betalningsleverantörer för hantering av din betalning samt de bud och restauranger som tillhandahåller dina beställningar. RestaurangOnline kan även behöva överlämna information till relevant tredje man om vi har en rättslig skyldighet att göra såsom för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier.

7 VAR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

RestaurangOnline kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. RestaurangOnline kommer vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

8 COOKIES

8.1 När du besöker Hungrig.se använder vi cookies. Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

8.2 Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte kunna logga in eller genomföra några beställningar på vår webbplats.

9 PROFILERING

9.1 Om du är kontoinnehavare kan RestaurangOnline behandla dina personuppgifter genom profilering såsom analys om hur du använder vår webbplats, om vilka tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gäller dock inte om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning.

10 VAD HAR DU SOM REGISTRERAD FÖR RÄTTIGHETER?

10.1 Rätt till tillgång. Du har rätt att vända dig till RestaurangOnline i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. RestaurangOnline kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan RestaurangOnline komma att ta ut en administrationsavgift.

10.2 Rätt till rättelse och begränsning. Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att RestaurangOnline behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

10.3 Rätt till radering. Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

10.4 Rätt att invända. Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

10.5 Rätt till dataportabilitet. Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit RestaurangOnline som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

10.6 Rätt att lämna in klagomål. Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till: Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten (myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under år 2018) Box 8114 104 20 Stockholm datainspektionen@datainspektionen.se

11 ÄNDRINGAR AV POLICYN

RestaurangOnline förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer RestaurangOnline informera om detta på lämpligt sätt.

12 KONTAKTA RESTAURANGONLINE

12.1 Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta RestaurangOnlines kontaktperson avseende personuppgiftshantering:

Kontaktuppgifter
Namn: Peter Eklund, RestaurangOnline Sverige AB
Adress: Lilla Fiskaregatan 8A, 222 22 Lund
Telefonnummer: 0770-17 60 01
E-postadress: info@hungrig.se

Webbplatsen använder cookies för att hjälpa oss ge dig den absolut bästa upplevelsen när du besöker oss.
Genom att stänga detta meddelande godkänner du vår användning av dessa cookies samt att du har informerats.